Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 3 ngày rưỡi bằng bao nhiêu giờ

*

*

*

một năm gồm 12 tháng đề xuất 3 năm rưỡi là 12+12+12+6 = 42 mon ( 6 là nữa năm )

1 ngày có 24 giờ đồng hồ nên 3 ngày rưỡi là : 24+24+24+12= 84 giờ ( 12 là nnữa ngày)


Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

6 năm = …tháng

4 năm 2 tháng = …tháng

3 năm rưỡi = ....tháng

3 ngày = ....giờ

0,5 ngày = ...giờ

3 ngày rưỡi = ...giờ


Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

6 năm = …tháng

4 năm 2 mon = …tháng

3 năm rưỡi = ....tháng

3 ngày = ....giờ

0,5 ngày = ...giờ

3 ngày rưỡi = ...giờ


a) 6 năm=........ tháng

b) 4 năm 2 mon =......tháng

c) 3 năm rưỡi =......... tháng

d) 3 ngày =..... giờ

đ) 0,5 ngày =....... giờ

e) 3 ngày rưỡi =........giờ

BẠN ĐẦU TIÊN GIẢI ĐƯỢC MÌNH TICK CHO NHÉ


2 năm rưỡi = ... tháng

4 năm 3 mon =... tháng

2 ngày =... giờ

(frac34)ngày =... giờ

48 tháng =... năm

1 năm rưỡi =... năm... tháng

30 giờ đồng hồ =... ngày... giờ

0,5 ngày =... giờ

2(frac12)giờ =... phút


1 năm 3 tháng =......tháng

4 ngày 6 giờ đồng hồ =....giờ

5 giờ đồng hồ 25 phút ít =.....phút

3 phút ít 12 giây=........giấy

2 năm rưỡi =.......tháng

5 ngày rưỡi =........giờ

2,5 giờ =.....phút

1/3 phút ít =.......giây


6 năm = ...tháng

4 năm 2 tháng=...tháng

3 năm rưỡi= ... tháng

3 ngày = ... phút

0,5 ngày = ... giờ

3 ngày rưỡi = ... giờ

3h = ... phút

1,5 giờ= ... phút

ba phần tư tiếng = ...phút

6 phút= ... giây

một nửa phút ít = ... giây

1 tiếng = ... giây


Mn làm đi ạ

6 năm =.......tháng

4 năm 2 tháng = .........tháng

3 năm rưỡi =..........tháng

3 ngày =.......giờ

0,5 ngày =......giờ

3 ngày rưỡi =.......giờ


2 năm 4 tháng=........tháng

4 năm rưỡi=...........tháng

một ngày rưỡi=..........giờ

5 tiếng 5 phút=...........phút

2/3 giờ=...........phút

3,5 giờ=.........phút

1 ba phần tư phút=..........giây

3,4 nỗ lực kỉ=........năm
Xem thêm: Cách Mở Bàn Phím Trên Máy Tính, Laptop, Tổng Hợp 4 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trên Windows 7/8/8

Viết số đo thích hợp vào nơi chấm:

a) 6 năm = ...tháng

4 năm 2 tháng = ...tháng

3 năm rưỡi = ...tháng

3 ngày = ...giờ

0,5 ngày = ...giờ

3 ngày rưỡi = ...giờ đồng hồ.

b) 3 giờ = ...phút

1,5 tiếng = ...phút

ba phần tư giờ = ...phút

6 phút = ...giây

1/2 phút = ... giây

1 tiếng = ...giây


A.4 năm 2 mon =........... tháng

B. 3 năm rưỡi = ...............tháng

C. 0,5 ngày =............giờ

D. 3 ngày rưỡi = ..................giờ

E. 1,5 giờ đồng hồ = ...............phút

G. 3 phần tư tiếng = ...............phút

H. 6 phút ít = ..............giâyI. 1/2 phút ít = .............giâyK. 1 giờ = ..............giây