Bài kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6

     

Quý Khách đã xem bạn dạng rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem cùng mua tức thì phiên bản khá đầy đủ của tư liệu trên trên đây (124.28 KB, 5 trang )


ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH 6

LẦN 1 NĂM 2019 - 2020

Đề bình chọn 1 ngày tiết lần 1 môn tiếng Anh 6

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)

1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.

1. A. judo B. ho mework C. co mpass

2. A. pencils B. baskets C. rulers

3. A. lu nch B. su bject C. mu sic

2. Choose the best option to lớn complete each sentence. Circle A, B or C.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6

4.

We are having breakfast in the __________.

A. bathroom B. bedroom C. kitchen

5.

The mèo likes sitting __________the sofa.

A. near B. on C. in

6.

How many rooms __________ there in your new house?

A. are B. is C. be

7.

Mi writes poetry and paints well. She is very ______.

A. funny B. clever C. creative

8.

I don’t think he is ______. He isn’t pleasant and kind lớn anyone.

A. kind B. friendly C. confident

9 You usually _____________ school unikhung at school?

A. wear B. Are (you) wear C. Do (you usually) wear


(2)

A. am flying B. flying C. fly

II. WRITING (2,5 ps)

1. Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1.

Xem thêm: Bật Mí Ý Nghĩa Hình Xăm Nhịp Tim Ở Cổ Tay, 50+ Hình Xăm Nhịp Tim Đẹp Nhất

I/ Tuesdays/ on/ English/ study/ .

_________________________________________________________

2. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

3.

Does/ drive/ your/ you/ mother/ to lớn school/ ?

_________________________________________________________

4.

The/ are/ now/ students/ playing/ .

_________________________________________________________

5.

They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ .

_________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage. Circle the best answer A, B or C lớn each of the questions.

A DREAM HOUSE

A tree house is my most favorite house. It is on a tree, of course. But it is under the big branches ofleaves. It’s made of wood. There is a big glass window on the roof. I can watch the birds inside thetrees through that. There is a ladder from the ground lớn the floor of the house. I can run up & downit.


(3)

1. What is the passage about?

A. A house in the boy’s dream

B. The boy’s favorite house

C. Building a tree house

2. What is the material of the house?

A. Leaves B. Wood C. Glass

3. What does the word "it" in line 4 mean?

A. the ladder B. the ground C. the floor

4. What are there in the tree house?

A. Nothing B. Table and chair C. Toys


5. What does the boy lượt thích doing most with the tree house?

A. Watching birds from the house

B. Playing with his favorite toys

C. Hiding from his friends

IV. LISTENING (2,5 ps)

Listen to a girl describing her home page. Match the rooms with the descriptions. Thereis one extra mô tả tìm kiếm. You will listen TWICE.

1. Living room A. There is a boring bed. 1 _____

2. Sister"s room B. There are chalk drawings. 2 _____

3. Parents" room C. We never use it. 3 _____

4. Bathroom D. There are elephants everywhere. 4 _____

5. Dining room E. There is lively furniture. 5 _____

F. There’s a good food.


(4)

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Co mpass 2- B. Baskets 3- C. mu sic

2. Vocabulary & grammar

4- C. Kitchen 5- B. On 6- A. are

7- C. Creative 8- A. kind

9- C. Do you usually wear ...? 10- A. am flying

II. Writing

1- I study English on Tuesday.

2- What are you looking at?

3- Does your mother drive sầu you to school?

4- The students are playing now.

5- They are playing games on the playground.

III. Reading

1 – A. A house in the boy’s dream

2 – B. wood

3 – A. the ladder

4 – C. Toy

5 – C. Hiding from his friends

IV. Listening


(5)

Ma trận Đề bình chọn 1 tiết môn tiếng Anh 6 lần 1 học tập kì 1

Topic

Knowledge /Skill

Item/ Points Remember(25%)

Understand(40%)

Apply(low)(20%)

Apply(high)(15%)

Totalitems

Total
points

I. Pronunciation No. of Items 2 1 3

No. of Points 0,5 0,25 0,75

II. Vocabulary -Grammar

No. of Items 2 3 2 7

No. of Points 0,5 0,75 0,5 1.75

III. Writing No. of Items 1 2 1 1 5

No. of Points 0,5 1,0 0,5 0,5 2,5

IV. Reading No. of Items 1 2 1 1 5

No. of Points 0,5 1,0 0,5 0,5 2,5

V, Listening No. of Items 1 2 1 1 5

No. of Points 0,5 1,0 0,5 0,5 2,5

Total No. of Items 7 9 5 4 25

No. of Points 2,5 4,0 2,0 1,5 10

Mời bạn đọc bài viết liên quan tư liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây:

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https:upload.123doc.net.comtai-lieu-tieng-anh-lop-6

bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: https:upload.123doc.net.comtieng-anh-pho-thong-lop-6


Tài liệu liên quan


*
ĐỀ KIỂM TRA HK2 – TIẾNG ANH LỚP.. 6 ( CÓ ĐÁP ÁN) 6 19 145
*
ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚPhường. 6 ( CÓ ĐÁPhường ÁN) 6 4 72
*
Tuyển tập cỗ đề thi văn học môn ngữ vnạp năng lượng lớp 6 có câu trả lời 50 4 3
*
đề kiem tra 1 huyết môn tin học lớp 6 bao gồm ma trận 3 4 33
*
DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOPhường. 6 CO DAPhường AN 2 729 6
*
đề thi chất vấn môn giờ anh lớp 6 bao gồm đáp án cụ thể 49 3 6
*
tổng hợp đề thi chất vấn môn đồ gia dụng lý lớp 6 tất cả giải đáp cụ thể 27 3 0
*
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6 CÓ ĐÁPhường ÁN 6 696 3
*
Đề bình chọn giữa kì 1 môn Sử lớp 6 bao gồm câu trả lời năm 2015 2 397 0
*
Đề thi học kì 1 môn Toán, Vnạp năng lượng lớp 6 có lời giải ngôi trường trung học cơ sở Long Mỹ 15-16 6 822 0
*


Tài liệu chúng ta tra cứu kiếm vẫn sẵn sàng mua về


(16.27 KB - 5 trang) - Tải Đề bình chọn 1 máu môn Tiếng Anh lớp 6 lần một năm 2019 - 20đôi mươi - Đề bình chọn Tiếng Anh 6 tất cả câu trả lời
Tải bạn dạng khá đầy đủ ngay
×