Bài tập câu tường thuật lớp 8

     

Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được gửi lịch sự trường đoản cú câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một fan như thế nào đó. Dạng câu thẳng loại gián tiếp thường xuất hiện thêm um tùm trong những bài tập Tiếng Anh. Bên cạnh câu hỏi nhắc lại những kiến thức kim chỉ nan, Cửa Hàng chúng tôi còn đem về cho chính mình các dạng bài xích tập câu trực tiếp loại gián tiếp cùng tất nhiên giải thuật rõ ràng mặt phía bên dưới thuộc.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 8

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP. GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu con gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Lúc Này đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khđọng tiếp diễn)

Present perfect

(Lúc Này trả thành)

Past perfect

(Quá khứ đọng trả thành)

Past simple

(Quá khđọng đơn)

Past perfect

(Quá khđọng trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ đọng tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬPhường CÂU TRỰC TIẾPhường GIÁN TIẾP

Những bài tập 1: Hãy gửi các câu sau trường đoản cú câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, Nam said.

➔ Nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go khổng lồ the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to lớn bởi vì this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

các bài tập luyện 2: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minc asked me.

➔ Minc asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean skết thúc the letter lớn you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Triệu Chứng Đứt Dây Chằng Cổ Chân Và Cách Điều Trị, Đớt Dây Chằng Khớp Cổ Chân

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What bởi you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked hyên, “How long have sầu you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted to lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

các bài luyện tập 3: Hãy chọn lời giải đúng độc nhất vô nhị dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. was getting

B. had got

C. get

D. got

2. Cuong said that he _______ lớn go khổng lồ Japan the next week.

A. wanted

B. will want

C. would want

D. had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. to stay

B. stay

C. staying

D. stays

4. “When did you go to lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to the cinema

B. she had gone lớn the cinema

C. she went to the cinema

D. she will go khổng lồ the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. wouldn’t buy a new car

C. buy a new car

D. will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.lớn use too much cold water

B. not to use too much cold water

C. use too much cold water

D. using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My frikết thúc said that they would go to lớn the theater the next day.Jun said that cụ had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vày that homework.

Những bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye to lớn their grandparents.Mai asked hyên ổn if Mr Bean had sent the letter lớn hyên ổn.Oanh asked me where the best place to lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to lớn work the day before.My sister asked hyên how long he had learnt English.She wanted khổng lồ know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

các bài tập luyện 3:

Chọn B (vết hiệu: the day before chuyển từ yesterday đề xuất lùi thì nghỉ ngơi câu con gián tiếp)Chọn C (vết hiệu: the next day cần lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn A (told sb lớn V)Chọn B (lùi thì sống câu loại gián tiếp)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu gián tiếp)Chọn B (told sb not lớn V)

Thực hành về bài bác tập câu trực tiếp loại gián tiếp để giúp những em làm thân quen cùng với dạng bài bác tập này cùng có tác dụng khám nghiệm tất cả kết quả cao hơn nữa. Chúc những em học tốt.