Bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành violet

     

giữa những dạng kết cấu Viết lại câu trong bài bác tập ngữ pháp Tiếng Anh là thay đổi thân Thì Quá khứ đối chọi với Thì Lúc Này xong. truongxaydunghcm.edu.vn xin gửi tới độc giả triết lý cùng bài xích tập về Cách đổi khác từ hiện tại hoàn thành quý phái vượt khứ đối chọi và ngược lại. Mời bạn xem thêm.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành violet

quý khách sẽ xem: các bài luyện tập thì hiện giờ hoàn thành và vượt khđọng solo violet

A. Lý thuyết biện pháp chuyển từ bỏ ngày nay kết thúc sang trọng vượt khđọng đơn và ngược lại

Dạng này còn có những mẫu mã sau đây:

Dạng 1. This is the first time I have seen hyên ổn (đấy là thứ 1 tôi thấy anh ta)

=> I have sầu never seen hlặng before. (tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây)

Mẫu này có dạng:

Đây là lần thứ nhất … làm cthị trấn đó

=> …chưa bao giờ làm chuyện kia trước đây.

The first time: thứ 1 tiên

Never …before : không khi nào trước đây

Dạng 2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học Tiếng Anh cách đây 3 năm)

=> I have sầu studied English for 3 years. ( tôi học Tiếng Anh được 3 năm )

Mẫu này còn có dạng:

…ban đầu làm cho nào đó cách đây + khoảng thời gian

=> .. sẽ làm cho cthị trấn đó for + khoảng tầm thời gian

Nếu không tồn tại ago mà lại bao gồm when + mệnh đề thì giử ngulặng mệnh đề chỉ thay đổi when thành since thôi

Dạng 3. I last saw him when I was a student. (lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là lúc tôi là sinc viên)

=> I haven”t seen him since I was a student. (tôi đã không thấy anh ta tự lúc tôi là sinh viên)

Mẫu này còn có dạng:

Lần sau cuối có tác dụng chuyện đó là khi ….

=> ..không có tác dụng chuyện đó từ Lúc ….

Last : lần cuối

Since : từ bỏ khi

Dạng 4. The last time she went out with him was two years ago. (lần cuối cô ta đi chơi cùng với anh ta cách đây 2 năm)

=> She hasn”t gone out with hyên for two years.( cô ta đã không đi dạo với anh ta sẽ 2 trong năm này )

Tương từ chủng loại 3 nhưng mà khác phần sau thôi

Dạng 5. It”s ten years since I last met him. (sẽ 10 năm từ bỏ Khi tôi gặp mặt anh ta lần cuối)

=> I haven”t met hlặng for ten years. (tôi đang không gặp mặt anh ta 10 năm rồi)

Mẫu này có dạng:

Đã ..khoảng chừng thời gian từ bỏ Khi có tác dụng gì đấy lần cuối


Có thể chúng ta quan liêu tâm: đề thi vnạp năng lượng tốt chữ giỏi lớp 7

=> ..ko thao tác đó được + khoảng thời gian

Dạng 6. When did you buy it ? ( chúng ta đang cài nó lúc nào ?

=> How long have sầu you bought ? ( bạn sẽ sở hữu nó được bao thọ ? )

Mẫu này còn có dạng:

when: thì cần sử dụng quá khđọng đơn

How long: thì dùng bây chừ hoàn thành

B. những bài tập đổi khác thì bây giờ xong xuôi sang trọng vượt khứ đối chọi tất cả đáp án

I. Viết lại câu không chuyển đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn”t…………………………………………………………………………………….

2) She started driving 1 month ago.

=> She has……………………………………………………………………………………….

3) We began eating when it started to rain.

=> We have………………………………………………………………………………………

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven”t……………………………………………………………………………………….

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn”t…………………………………………………………………………………….

6) It is a long time since we last met.

=> We haven”t……………………………………………………………………………………

7) When did you have sầu it ?

=> How long …………………………………………………………………………………….?

8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven”t……………………………………………………………………………………..

9) I haven”t seen him for 8 days.

=> The last ……………………………………………………………………………………..

10) I haven”t taken a bath since Monday.

=> It is ……………………………………………………………………………………………

11) Samuel started keeping a diary in 1997

Samuel has ___________________________________

12)We started learning English fìve years ago.

We have ___________________________________

13) I began living in Ho Chi Minch City when I was 8.

I have sầu ___________________________________

14) She has taught the children in this remote village for five sầu months

She started ___________________________________

15) He has written to lớn me since April.

The last time __________________________________

16) She hasn’t had a swim for five years

She last __________________________________

17) They last talked lớn each other two months ago

They haven’t __________________________________

18) The last time she saw her elder sister was in 1999

She hasn’t __________________________________

19) She hasn’t written lớn me for years

It’s years __________________________________

20) Robert and Catherine have sầu been married for ten years.

It’s ten years __________________________________

Đáp án

1. He hasn’t never gone abroad before.

2. She has driven for 1 month.

3. We have eaten since it started raining.

4. I haven’t cut my hair since I left her.

5. She has kissed me for 5 months.

6. We haven’t met (each other) for a long time.

7. How long have sầu you had it?

8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.

9. The last time I saw hyên ổn was 8 days.

10. It is …. days since I last took a bath.

11. Samuel has kept a diary since 1997.

12. We have sầu learned English for five years

13. I have lived in Ho Chi Minc City since I was 8.

Xem thêm: Cách Làm Thủ Tục Khi Đi Máy Bay Lần Đầu, Quy Trình Lên Máy Bay

14. She started to teach the children in this remote village five months ago.

15. The last time he wrote lớn me was in April.


16. She last had a swlặng was five sầu years ago

17. They haven’t talked lớn each other for two months.

18. She hasn’t seen her elder sister since 1999

19. It’s years since she wrote to lớn me.

20. It’s ten years since Robert and Catherine were married.

II. Chia rượu cồn tự ngơi nghỉ thì hiện giờ ngừng cùng vượt khứ đơn

1) The police………two people early this morning. (khổng lồ arrest)

2) She………lớn nhật bản but now she………back. (khổng lồ go – to lớn come)

3) Dan………two tablets this year. (already/khổng lồ buy)

4) How many games………so far this season? (your team/khổng lồ win)

5)………the CN Tower when you………in Toronto? (you/to visit – khổng lồ stay)

6)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/lớn vì chưng – lớn finish)

7) There………an accident in High Street, so we have sầu khổng lồ use King Street to get khổng lồ your school. (to lớn be)

8) I………Peter since I………last Tuesday. (not/khổng lồ see – to arrive)

9) Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to lớn get – lớn have)

10) I”m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to lớn write – khổng lồ work)

Đáp án

1 – arrested2 – went – has come3 – has already bought4 – has your team won5 – Did – visit
6 – have you done – finished7 – has been8 – haven”t … met – arrived9 – got – has had10 – haven”t written – have sầu worked

III. Circle the mistake and then correct it

1. Frank has done(A) his homework & then listened(B) lớn music.

2. The children have put(A) away their toys but they didn’t make(B) their beds yet.

3. Jyên ổn learned(A) a lot since he started(B) the language course.

4. Helen has finished(A) her lunch & she went(B) out lớn play.

5. They haven’t seen(A) each other since September when they have met(B) at Mary”s tiệc ngọt.

6. Peter has bought(A) a new MP3 player yesterday but I haven’t seen(B) it yet.

7. The hockey player hit(A) his head on Friday và he was(B) in hospital since then.

Đáp án

1. A (did)

2. B (haven’t made)

3. A (has learned)

4. A (finished)

5. B (met)

6. A (bought)

7. B (has been)

 

IV. Rewrite the sentences using the words given

1. Dorothy has just watered the flowers. (two minutes ago)

_______________________________________________

2. We didn’t get ready for the các buổi party. (yet)

_______________________________________________

3. She has already done the washing up. (an hour ago)

_______________________________________________

4. Have you ever visited an orphanage? (last year)

_______________________________________________

5. Uncle Tom took me to lớn the school today. (already)

_______________________________________________

6. Haven”t you put on your jacket yet? (in the morning)

_______________________________________________

7. Susan didn”t spend her summer in Italy last year. (never)​

_______________________________________________

8. The children didn”t return back from the school. (yet)

_______________________________________________

Đáp án

1. Dorothy watered the flowers two minutes ago


2. We haven’t get ready for the buổi tiệc ngọt yet

3. She finished washing up an hour ago

4. Did you visit an orphanage last year?

5. Uncle Tom has already take me lớn the school

6. Didn”t you put your jacket in the morning?

7. Susan has never spent her summer in Italy

8. The children haven”t return from the school yet.

V/ Put in the present perfect or past simple of the verbs in brackets.

1. Martin (be) ________ khổng lồ Greek five sầu times. He loves the place.

2. I (work) ________ for a computer company for a year. That was after college.

3. We (move) ________here in 1993. We (be) ________ here a long time now.

4. It isn’t a very good các buổi tiệc nhỏ. Most people (already/ go) ________ home page.

5. It was so hot today that I (wear) ________ shorts and a T-shirt at work.

6. My wife và I (move) ________ three times since we (get) married.

7. So far this week there (be) ________ three burglaries in our street.

8. When I was younger I (play) ________ badminton for my local team.

9. In the past few years, it (become) ________ more and more difficult to lớn get into lớn university.

10. I (enjoy) ________ skiing ever since I (live) ________ in Switzerlvà.

11. I (not see) ________ Rachel for ages. She (not visit) ________ us since July.

Đáp án

1. Martin (be) ____has been____ to Greek five times. He loves the place.

2. I (work) ___worked_____ for a computer company for a year. That was after college.

3. We (move) ___moved_____here in 1993. We (be) ___have sầu been_____ here a long time now.

4. It isn’t a very good các buổi tiệc nhỏ. Most people (already/ go) ___have already gone_____ home page.

5. It was so hot today that I (wear) ___wore_____ shorts & a T-shirt at work.

6. My wife & I (move) ____have moved____ three times since we (get) __got___married.

7. So far this week there (be) ____have sầu been____ three burglaries in our street.

8. When I was younger I (play) ___played_____ badminton for my local team.

9. In the past few years, it (become) ___has become_____ more và more difficult to lớn get inlớn university.

10. I (enjoy) ___have enjoyed_____ skiing ever since I (live) ____lived____ in Switzerl&.

11. I (not see) ___haven”t seen_____ Rachel for ages. She (not visit) ____hasn”t visited____ us since July.

Trên đây là Cách thay đổi từ bỏ ngày nay hoàn thành lịch sự vượt khứ đọng 1-1 và trở lại. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ phiên bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ phiên bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được update thường xuyên bên trên truongxaydunghcm.edu.vn.