Bài thi tiếng anh lớp 5

     

Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm đáp án

Với Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm câu trả lời được tổng hòa hợp chọn lọc trường đoản cú đề thi môn Tiếng Anh 5 của các trường bên trên cả nước sẽ giúp học sinh đầu tư ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm trên cao trong các bài bác thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Bài thi tiếng anh lớp 5

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Read & complete

like bởi vì TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I (2) ____________ bởi vì homework with my classmates. Then I often go to lớn the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the các buổi tiệc nhỏ. They gave me presents lượt thích comic books, robots và a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We sang trọng English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went to Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vì chưng at the party?

____________________________________

4.What did Linda vị at the Party?

____________________________________

III. Read & tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike lớn school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read và write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang and happily.

*

V. Put the words in order to make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. bởi 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin kính chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sớm. Tôi bầy dục, ăn sáng với kế tiếp tới trường. Sau khi tan học, tôi hay làm cho bài tập về bên cùng với các bạn thuộc lớp. Sau đó tôi thường xuyên đi đến trung vai trung phong thể thao và nghịch bóng đá. Vào đêm tối, thỉnh thoảng tôi coi TV. Tôi phù hợp coi phyên sau tiếng bữa tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to lớn his birthday các buổi party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước đó là ngày sinch nhật của tớ. Tôi đã mời một vài ba bạn làm việc của tớ mang đến tmê mệt tham dự các buổi lễ hội sinch nhật. Họ đang bộ quà tặng kèm theo tôi phần lớn món vàng nhỏng chuyện tranh, robot, và một con gấu bông. Chúng tôi vẫn ăn uống bánh, kẹo, trái cây với kem. Chúng tôi vẫn uđường nước ép hoa quả. Chúng tôi đang hát những bài xích hát giờ Anh và giờ đồng hồ Việt. Và Cửa Hàng chúng tôi đã và đang khiêu vũ nữa. Phong vẫn chơi ghi ta cùng Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc xong xuôi vào lúc 7 giờ đồng hồ về tối. Chúng tôi đã khôn cùng đam mê bữa tiệc kia không hề ít.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you do on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always bởi morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What vị you do in the morning? c. It’s small và quiet
4. How often vị you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went khổng lồ / Phu Quoc / islvà / I.

………………………………………………………..

3. bởi vì / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to lớn the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the over, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you vì last night? – I ………….my homework.

a. did b. do c. does d. will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you bởi vì at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc isl&.

3. What will you vị tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday 2. did 3. bởi vì 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng Giáo dục với Đào tạo nên .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6.

Xem thêm: Những Phần Mềm Chống Phân Mảnh Ổ Cứng Win 10 Tốt Nhất, Cách Chống Phân Mảnh Ổ Cứng Windows 10 Tốt Nhất

A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go khổng lồ the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vì you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read & answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the các buổi tiệc nhỏ. They gave sầu me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice-cream. We drank fruit juice. We quý phái English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong bởi at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi vì at the party?

__________________________________

6. What time did the buổi tiệc nhỏ end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers & the elephants.

IV. Read và answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday buổi tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to lớn his birthday tiệc nhỏ.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng Giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read & match

*

Part 2: 7-12. Read and tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go khổng lồ school every day except Saturday và Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music và English. I have Maths & Vietnamese every school day. I have Music once a week and English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to school from Monday khổng lồ Friday.

10. He has five sầu lessons a day.

11. He has Maths & Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy & crowded but the food was delicious.

15. I went lớn Ho Chi Minch thành phố.

16. Yes, I will.

17. What bởi vì you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vị you do last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minch Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to lớn school from (19)______ khổng lồ Friday. I have sầu Maths & (20)__________ every school day. I have sầu English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ khổng lồ my frikết thúc Ha lyên in Malaysia. I learn English (24) __________ I want khổng lồ watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to lớn make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read & complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the các buổi tiệc nhỏ. They gave me presents lượt thích comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We quý phái English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong bởi vì at the party?

________________________________

17. What did Linda vì chưng at the party?

__________________________________

18. What time did the buổi tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where vì chưng you live? _________________________________

22. Who vì chưng you live sầu with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vày you learn English? ________________________________

25. How bởi you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read và match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read và tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read và complete.

19. Monday trăng tròn. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read & complete

1. village 2. motorxe đạp 3. boat 4. peacock 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words to make sentences.